O nAS

Združenje Zels sledi jasno zastavljenim ciljem

Združenje etažnih lastnikov Slovenije ZELS je nevladna organizacija. Nastajala je spontano, saj smo se ustanovitelji združenja ZELS spoznali povsem naključno. Povezale so nas številne težave, s katerimi smo se in se še vedno srečujemo kot aktivni predstavniki večstanovanjskih stavb v stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih soseskah v Ljubljani in okolici kot tudi želja, doseči spremembe za pravično in učinkovito upravljanje z našo solastnino.

UVODNA BESEDA

Združenje ZELS je bilo ustanovljeno na ustanovni seji dne 18. 2. 2015, odločba o registraciji pa je bila prejeta dne 1. 4. 2015.

V našem združenju si bomo odločno prizadevali opozoriti širšo javnost na nejasno opredeljen položaj etažnega lastnika, kateri je pogosto v podrejenem položaju, ko zahteva določene odgovore s strani tistega, čigar storitve plačuje.

Menimo, da so želje, zahteve in potrebe etažnih lastnikov prevečkrat preslišane, četudi smo prav mi tisti, ki smo naročniki in tudi končni plačniki storitev upravljanja. Združenje ZELS je nestrankarsko združenje, ki v svojem delovanju sledi osnovnemu cilju, to je izboriti enakopraven položaj etažnih lastnikov v okviru stanovanjske zakonodaje v Republiki Sloveniji. Želimo doseči spremembe za možnosti transparentnega, pravičnega, gospodarnega in razvojnega upravljanja z etažno lastnino.

Spričo vse bolj izrazite potrebe po povezovanju ter usklajenem delovanju etažnih lastnikov smo prišli do spoznanja, da je to mogoče doseči le s sistemsko spremembo, torej s spremembo stanovanjske zakonodaje. Na ta način bo omogočeno uresničevanje naših pravic in dolžnosti, kot izhaja iz osnovnih pravic lastnikov po Ustavi v Republiki Sloveniji.

Zavedamo se, da etažna lastnina ni samo stvar lastnikov in upravnikov, temveč tudi prostora, družbene percepcije in družbene ekonomije.

Združenje ZELS želi postati učinkovito organiziran, verodostojen in upoštevan sogovornik vladnih in nevladnih institucij, s temeljnim ciljem zastopanja in uveljavljanja interesov etažnih lastnikov tako pri oblikovanju stanovanjske zakonodaje kakor tudi v širše-družbenem kontekstu.

Da bi bili kos uresničitvi zastavljenih nalog in ciljev, bomo v združenju ZELS sodelovali s strokovnjaki s področja stanovanjskega prava ter organizirali predavanja in posvete, na katerih bomo skrbeli za ozaveščanje etažnih lastnikov z namenom boljšega poznavanja področja upravljanja etažne lastnine.

Zavedamo se, da etažna lastnina ni samo stvar lastnikov in upravnikov, temveč tudi prostora, družbene percepcije in družbene ekonomije. Združenje ZELS želi postati učinkovito organiziran, verodostojen in upoštevan sogovornik vladnih in nevladnih institucij, s temeljnim ciljem zastopanja in uveljavljanja interesov etažnih lastnikov tako pri oblikovanju stanovanjske zakonodaje kakor tudi v širše-družbenem kontekstu.

Da bi bili kos uresničitvi zastavljenih nalog in ciljev, bomo v združenju ZELS sodelovali s strokovnjaki s področja stanovanjskega prava ter organizirali predavanja in posvete, na katerih bomo skrbeli za ozaveščanje etažnih lastnikov z namenom boljšega poznavanja področja upravljanja etažne lastnine.

Zavzemali za bomo za krepitev odgovornosti in kulture poslovanja pri upravljanju večstanovanjskih stavb, sosesk, stanovanjsko poslovnih sosesk, garažnih hiš in drugih oblik etažne lastnine. Skozi čas bomo ostali nepogrešljiv sogovornik države pri sprejemanju sistemskih rešitev v korist etažnih lastnikov in lastnikov nepremičnin.

Z namenom, da bi čim bolje povezali vse zainteresirane, aktivne etažne lastnike in člane nadzornih odborov, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami lahko učinkovito pripomogli k oblikovanju predlogov za spremembo stanovanjske zakonodaje, vas vljudno vabimo, da nam posredujete vaše predloge, opišete tako slabe in kot tudi dobre izkušnje na e-naslov: info@zels.si. Vaše predloge bomo skrbno preučili in jih nato, v sklopu ostalih predlogov, oblikovali v skupni predlog za spremembo zakonodaje, ki bo predstavljal osnovo za razpravo z odgovornimi institucijami.

Zavedamo se, da naša pot ne bo lahka. Zato si bomo prizadevali zastopati "glas" etažnega lastnika in upamo, da bomo uspeli vzpostaviti ploden dialog s pristojnimi institucijami in uspešno sledili našemu poslanstvu.

Skupen nastop je zelo pomemben. Če ste tudi vi mnenja, da obstoječa stanovanjska zakonodaja nujno potrebuje spremembe, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite in s tem podprete naša prizadevanja za izboljšanje položaja stanovalcev.

Predsednik združenja ZELS,
Iko Mirko Mayr

Kdo smo

Iko 27-large
Kristina 27. 2. 2018-2-large

Ustanovitelji in člani uprave združenja ZELS smo Iko Mirko Mayr, Kristina Kulonja Horvat in Nataša Kušar.

Znanje in praktične izkušnje pridobivamo kot člani nadzornih odborov, z aktivnim in prostovoljnim udejstvovanjem pri iskanju rešitev v okviru obstoječega načina upravljanja objektov, kjer kot etažni lastniki in končni plačniki storitev želimo vzpostaviti pravičen, stroškovno racionaliziran, optimiziran in transparenten način gospodarjenja z našo skupno solastnino.

Kljub proaktivnemu in prostovoljnemu prizadevanju, smo dosegli le malo rezultatov v segmentih racionalizacije stroškov in dviga kvalitete bivanja, vendar pa smo ob izmenjavi praktičnih izkušenj prišli do spoznanja, da so izključno sistemske spremembe stanovanjske zakonodaje tiste, ki so osnova za izboljšanje obstoječega stanja.

Naša želja je zato postati legitimni zastopnik etažnih lastnikov, ki bo tvorno sodeloval z vladnimi in nevladnimi institucijami kot partner pri preoblikovanju obstoječe stanovanjske zakonodaje.

Dejstvo je, da smo etažni lastniki končni plačniki storitev in da smo hkrati tudi odgovorni za svojo etažno lastnino, za katero vzdrževanje, sanacije in investicije plačujemo vsak mesec

V združenju ZELS menimo, da:

– je stanovanjska zakonodaja v Republiki Sloveniji izjemno »luknjasta«,

– obstaja še velik potencial za znižanje mesečnih stroškov iz naslova vseh vsebinskih postavk upravljanja večstanovanjskih in ostalih objektov,

– bi s kakovostnim in razvojno usmerjenim gospodarjenjem objektov v smislu cilja skupnega zadovoljstva pridobili prav vsi udeleženci, tako lastniki nepremičnin kot tudi upravniki,

– izvajalci storitev – manjša podjetja, kljub dobrim idejam, konkretnim rešitvam, kakovostni ponudbi in konkurenčni ceni, pogosto ne dobijo priložnosti za predstavitev in nadaljnje sodelovanje.

PrIJATELJI

Društvo etažnih lastnikov Velenje - DELV deluje od leta 2014.

Je civilno združenje aktivnih članov in simpatizerjev, ki s svojim znanjem in prakso želijo prispevati k boljšemu so-bivanju v večstanovanjskih objektih. Osnovni namen DELV je povezovanje lastnikov in najemnikov nepremičnin jih ozaveščati in spodbujati pri poznavanju zakonodaje na področju etažne lastnine, nepremičninskega prava in stanovanjskega prava. Društvo etažne lastnike podpira in jim pomaga pri kvalitetnem so-bivanju v lokalnem in širšem okolju. Za Vas! Za Vse Nas!

KO Deteljica

šteje štirinajst (14) članov in je predstavniško – nadzorni organ, v katerem etažni lastniki (v nadaljevanju EL) posamezne večstanovanjske stavbe preko svojega predstavnika nadzirajo delo upravnika kotlarne Deteljica. EL za posamezno večstanovanjsko stavbo, v KO Deteljica lahko zastopa le en član - predstavnik, ki za svoje delo v KO Deteljica ne prejema plačil in nagrad. Člana in njegovega namestnika v KO Deteljica za svojo večstanovanjsko stavbo imenujejo na zboru lastnikov posamezni nadzorni odbori s sklepom.KO Deteljica deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.

Scroll to Top